Mät radon i din bostad

Radon är en osynlig och luktfri gas som i värsta fall kan orsaka lungcancer. Sönderfallsprodukterna av radon kallas för radondöttrar – och det är dessa som kan vara farliga för din hälsa.

Radondöttrarna fastnar på damm som vi andas in och kommer på så sätt ner i luftrör och lungor. Det är enbart genom att göra en radonmätning som du kan ta reda på vad du har för radonvärde i ditt hem. Du kan enkelt köpa radonmätare via Radon-mätning.se.

Radon i inomhusluft

WHO presenterade år 2009 en rekommenderad referensnivå (national reference level), 100 Bq/m3, för radon i bostäder. Rekommendationen säger också att där detta inte är möjligt bör den valda nivån inte överstiga 300 Bq/m3.

I Sverige har Boverket fastställt ett gränsvärde för radon i nya byggnader på 200 Bq/m3. Socialstyrelsen anger i sina allmänna råd ett riktvärde på 200 Bq/m3, vilket bl.a. avser bostäder och allmänna lokaler. I föreskrifter från Arbetsmiljöverket anges gränsvärdet för arbetsplatser på ett nytt sätt sedan 2012, där arbetstagarens summerade exponering ska bedömas.

Hur mäter jag radon hemma?

Den vanligaste metoden att mäta radonvärde i inomhusluften är att använda små mätdosor, så kallade spårfilmsdosor. En sådan mätning kan du enkelt göra.

1. Beställ mätdosor

Vissa kommuner kan hjälpa dig med att beställa mätdosor. Ta därför kontakt med din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor. Du kan även köpa radonmätare direkt från ett mätlaboratorium. Swedac har ett register över ackrediterade företag som mäter radon i inomhusluft och som du kan beställa mätdosor av.

2. Följ anvisningarna för hur du ska mäta

Mät minst två rum i bostaden, samt på varje våningsplan. Mät inte i kök eller badrum.

3. Mät i minst två månader

Mätperiodens längd ska vara minst två, helst tre månader. En radonmätning bör pågå i minst två månader under eldningssäsong, som normalt är mellan den 1 oktober och den 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen. Använd huset som vanligt under mätperioden för att få rätt resultat.

4. Skicka tillbaka dosorna

Skicka tillbaka dosorna till laboratoriet tillsammans med det medföljande protokollet som du har fyllt i.

5. Resultatet

Resultatet kommer till din brevlåda inom ett par veckor.

Ansvar för mätning av radon

Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i din bostad är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Om radonhalten ligger över referensnivån i din bostad bör du vidta åtgärder för att få ner halten så lågt som det är möjligt och rimligt.

Din fastighetsägare är ansvarig för att du eller någon annan gör mätningar och att åtgärder vid behov vidtas. Kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd har det operativa tillsynsansvaret. För din egen trygghet kan du göra en radonmätning själv.

Mät med jämna mellanrum

Radonhalten i din bostad bland annat påverkas av boendevanor, ventilationen och eventuella transportvägar för radon. Till exempel så kan sättningar i huset bilda nya sprickor i husgrunden och skapa nya transportvägar för radon. Därför bör du göra en ny radonmätning med jämna mellanrum.

Vi rekommenderar att du gör en ny mätning om det har gått mer än 10 år sedan den senaste mätningen. Även om du har gjort en omfattande renovering eller ombyggnation av byggnaden bör du göra en ny mätning.